Naujienos

2012-06-12 SODININKŲ BENDRIJOS „SODŽIUS” PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

Pakartotinas visuotinis SB
„Sodžius“ narių susirinkimas prasidėjo 2012 05.12d., 11 val. 00 min. SB „Sodžius“ teritorijoje.

Pakartotinas visuotinis SB „Sodžius“ narių susirinkimas sušauktas SB „Sodžius“ valdybos iniciatyva.
SB „Sodžius“ bendrijoje yra 255 nariai. Susirinkime dalyvauja 50 narių.
Apie pakartotinį SB „Sodžius“ visuotinį narių susirinkimą bei būsimą
susirinkimo darbotvarkę bendrijos nariams buvo viešai pranešta trijose skelbimų
lentose, esančiose SB „Sodžius“ teritorijoje, rajono laikraštyje „Trakų žemė“
bei Respublikiniame dienraštyje „Valstiečių laikraštis“. Iki visuotinio SB
„Sodžius“ narių susirinkimo pradžios prašymų papildyti visuotinio SB „Sodžius“ bendrijos
narių susirinkimo darbotvarkę negauta. Laikoma, kad kvorumas priimti sprendimus
yra, susirinkimas laikytinas teisėtu ir gali vykti.

Valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius pasiūlė išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių.

SB „Sodžius“ bendrijos nariai pasiūlė susirinkimo pirmininku išrinkti Alių Bobiną, o sekretore Mildą Radzevičienę.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Alius Bobina. Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Milda Radzevičienė.

Pakartotino visuotinio SB „Sodžius“ bendrijos narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. 1. Dėl naujų narių priėmimo į bendriją ir  išstojimo iš bendrijos;
 2. 2. Dėl 2011 metų valdybos darbo ataskaitos;
 3. 3. Dėl 2011 metų revizijos komisijos darbo ataskaitos;
 4. 4. Dėl valdybos darbo reglamento tvirtinimo;
 5. 5. Dėl revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimo;
 6. 6. Dėl vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo;
 7. 7. Dėl 2012 m. pajamų, išlaidų sąmatos tvirtinimo;
 8. 8. Dėl pritarimo bendrijos žemės sklypų formavimo ir partvarkymo projektui;
 9. 9. Kiti klausimai.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė šio susirinkimo darbotvarkę patvirtinti.

Balsavimas. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.

1. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo į bendriją ir  išstojimo iš bendrijos.

Bendrijos buhalterė Milda Radzevičienė pateikė SB „Sodžius“ narių, kuriems nuosavybės teise priklauso žemės sklypai prašymus dėl priėmimo į SB „Sodžius“ narius, iš kurių šeši paveldėjo žemės sklypus iš artimųjų giminaičių, ir dvejų SB „Sodžius“ narių prašymus dėl išstojimo iš SB „Sodžius“, kadangi pastarieji asmenys nuosavybės teise valdytus žemės sklypus pardavė.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už  prašymų patenkinimą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Patenkinti septynių SB „Sodžius“ narių prašymus dėl priėmimo į SB „Sodžius“ narius ir dvejų  SB „Sodžius“ narių  prašymus dėl išstojimo iš SB „Sodžius“ narių.

2. SVARSTYTA. Dėl 2011 metų valdybos darbo ataskaitos.

SB „Sodžius“ valdybos pirmininkas  Dainius Narkevičius pristatė SB „Sodžius“ valdybos darbo ataskaitą.

2011 metais SB „Sodžius“ valdyba surengė 7 valdybos posėdžius ir du visuotinius SB „Sodžius“ narių susirinkimus. Valdyba posėdžiuose sprendė SB „Sodžius“ kelių, vandentiekio remonto, vandens paleidimo, mokesčių surinkimo, skolų išieškojimo, naujų narių priėmimo - senų išbraukimo, kelių ir žemės sklypų geodezinių matavimų, žemės sklypų suformavimo ir išpirkimo iš Valstybės SB „Sodžius“ reikmėms klausimus, taip pat nagrinėjo bendrijos narių tarpusavio įvairaus pobūdžio ginčus dėl bendrijos savininkų sklypų ribų, kelių susiaurėjimo, tvorų, ant kelių užaugintų gyvatvorių ir pan. Per ataskaitinį laikotarpį taip pat atlikti darbai: teisės aktų nustatyta tvarka gavus leidimus buvo nupjauti išdžiūvę bei avarinės būklės medžiai, remontuoti bei greideriuoti keliai, pradėta tvarkyti vandens gręžinio teritorija, naujai uždengtas vandenvietės pastato stogas, padarytas kelias prie p. Jankovskio sklypo, išspręsti konfliktai tarp SB „Sodžius“ narių, papildytos SB „Sodžius“ vidaus tvarkos taisyklės, naujai parengti valdybos bei revizijos komisijos darbo reglamentai, pakabinti nauji SB „Sodžius“ stendai, kuriuose ne tik nurodoma informacija apie naujai VĮ „Registrų centras“ įregistruotas gatves, tačiau paprastumo dėlei yra pažymėti ir seni žemės sklypų numeriai.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už valdybos ataskaitą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. 2011 metų Valdybos darbo ataskaitą patvirtinti.

3. SVARSTYTA. Dėl 2011 metų revizijos komisijos ataskaitos.

SB „Sodžius“ revizijos komisijos pirmininkė Asta Rakauskienė pristatė revizijos komisijos ataskaitą. Išlaidos buvo vykdomos sutinkamai su išlaidų straipsniais, numatytais sąmatoje. Faktiniai pinigų likučiai atitinka  apskaitytus likučius buhalteriniuose dokumentuose.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už  revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. 2011 metų revizijos komisijos ataskaitą patvirtinti.

4. SVARSTYTA. Dėl valdybos darbo reglamento tvirtinimo.

Valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius pristatė naujai parengtą SB „Sodžius“ valdybos darbo reglamentą, kuris nustato bendrijos valdybos darbo organizavimo bendrąją tvarką ir numato valdybai suteiktų civilinių teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarką.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už  naujai parengtą valdybos daro reglamentą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Patvirtinti valdybos darbo reglamentą.

5. SVARSTYTA. Dėl revizijos komisijos darbo reglamento.

Valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius pristatė naujai parengtą SB „Sodžius“ revizijos komisijos darbo reglamentą, kuris detalizuoja bendrijos revizijos komisijos veiklos formas bei tvarką, taip pat revizijos komisijos narių atsakomybę už priimamus sprendimus ir vykdomas pareigas.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už  naujai parengtą revizinės komisijos darbo reglamentą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Patvirtinti revizijos komisijos darbo reglamentą

6. SVARSTYTA. Dėl vidaus tvarkos taisyklių nustatymo ir tvirtinimo.

Valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius pristatė papildytas SB „Sodžius“ vidaus taisykles, kurios nustato narystės bendrijoje tvarką, narių teises, pareigas bei atsakomybę, bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo ir priežiūros reikalavimus, statinių statymo ir sodo sklypų tvarkymo reikalavimus, atliekų tvarkymo, nario mokesčio mokėjimo tvarką, ne nario mokesčio mokėjimo tvarką, prašymų, skundų nagrinėjimo procedūras ir pan..

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už  papildytas bendrijos vidaus taisykles.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Patvirtinti papildytas bendrijos vidaus taisykles.

7. SVARSTYTA. Dėl 2012 m. pajamų, išlaidų sąmatos tvirtinimo.

Bendrijos buhalterė Milda Radzevičienė pristatė 2012 metų pajamų – išlaidų  sąmatą.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už 2012 metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Patvirtinti 2012 m. pajamų, išlaidų sąmatą.

8. SVARSTYTA. Dėl bendrijos žemės sklypų formavimo ir partvarkymo projektui pritarimo.

Valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius nurodė, kad jau keturi metai visuotiniuose SB „Sodžius“ narių susirinkimuose yra priimami sprendimai iš Valstybės SB „Sodžius“ teritorijoje išsipirkti 5 žemės sklypus, skirtus SB „Sodžius“ reikmėms, ir į juos įregistruoti nuosavybės teises. Iš SB „Sodžius“ narių: Dimitrijaus Zelenovo, Astos Rakauskienės, Giedriaus Žilinsko, Lilijos Luškevičienės, Rolando Pisarskio, Jūratės Veličkienės, Mečislovo Pranskaus, Kęstučio Paškevičiaus, kurių žemės sklypai ribojasi su Valstybine žeme yra gauti prašymai išsipirkti besiribojančios Valstybinės žemės dalį įstatymų nustatyta tvarka. Valdybos pirmininkas pasiūlė suformuoti, išsipirkti iš Valstybės 5 žemės sklypus bendrijos reikmėms ir juos įregistruoti. Taip pat duoti pritarimą ir kitiems SB „Sodžius“ nariams, pareiškusiems norą įstatymų nustatyta tvarka išsipirkti dalį Valstybinės žemės, esančios SB „Sodžius“ teritorijoje.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA:

 1. 1. Išpirkti iš Valstybės 5 žemės, skirtus bendrijos reikmėms, ir juos įregistruoti VĮ „Registrų centre“.
 2. 2. Duoti pritarimą SB „Sodžius“ nariams įstatymų nustatyta tvarka išsipirkti prie jų žemės sklypų besiribojančios Valstybinės žemės dalį.
 3. 3. Pritarti UAB „Traksalis“ parengtam SB „Sodžius“ žemės sklypų formavimo ir partvarkymo projektui.

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

1. Kelių geodezijos sutvarkymas ir įregistravimas VĮ „Registrų centre“, vėliau – perdavimas Trakų rajono savivaldybei.

Valdybos pirmininkas nurodė, kad reikia pabaigti SB „Sodžius“ kelių geodeziją ir organizuoti jų perdavimą Trakų rajono savivaldybei, kaip tai numato Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijos įstatymas.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Pabaigti kelių geodezinius matavimus ir juos įregistruoti VĮ „Registrų centre“, vėliau - organizuoti jų perdavimą Trakų rajono savivaldybei.

2. Prūdo pakrantės  ir vandenvietės gerbūvio sutvarkymo projekto parengimas ir įgyvendinimas.

Valdybos pirmininkas pažymėjo, kad sutvarkius bendrijos bendrojo naudojimo plotus, pakiltų žemės sklypų vertė, estetinis vaizdas ir pan.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Prūdo pakrantės ir vandenvietės gerbuvio sutvarkymui parengti projektą.

3. Esamo vandentiekio trasos schemos – projekto parengimas, inventorizavimas ir įregistravimas kaip inžinierinio įrenginio.

Valdybos pirmininkas kalbėjo, kad reikia sutvarkyti vandentiekio detalią schemą, kuri šiai dienai išvis neegzistuoja bei nedelsiant įstatymų nustatyta tvarka atlikus kadastrinius matavimus ją kartu su vandens gręžiniu įregistruoti VĮ „Registrų centras“ pastariesiems nekilnojamo turto objektams suteikiant inžinierinių tinklų statusą.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Sutvarkyti vandentiekio detalią schemą, ją kartu su vandens gręžiniu įregistruoti VĮ „Registrų centras“  pastariesiems objektams suteikiant inžinierinių tinklų statusą.

4. Tvoros projekto apie SB „Sodžius“ paruošimas, inventorizavimas ir įteisinimas kaip inžinerinio statinio VĮ „Registrų centras“.

Valdybos pirmininkas kalbėjo, kad būtina atlikti bendrijos teritoriją juosiančios tvoros kadastrinius  matavimus ir ją įregistruoti VĮ „Registrų centras“ pastarajam objektui suteikiant inžinierinio objekto statusą, taip pat atlikti tvoros remontą.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Atlikti SB „Sodžius“ teritoriją juosiančios tvoros kadastrinius matavimus ir ją įregistruoti VĮ „Registrų centras“, pastarajam objektui suteikiant inžinierinio statinio pobūdį. Atlikti tvoros remontą.

5. Dėl aikštelių  šiukšlių konteineriams sutvarkymo.

Valdybos pirmininkas kalbėjo, kad reikia numatyti vietas, kuriose stovėtų šiukšlių konteineriai, ir jas sutvarkyti.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Numatyti šiukšlių konteinerių stovėjimo vietas ir jas sutvarkyti pagal higienos reikalavimus.

6. Dėl pagrindinių gatvių apšvietimo.

Valdybos pirmininkas pasiūlė kol kas apšviesti tik pagrindines gatves, tam užsakyti projektą. Šio projekto įgyvendinimui teikti paraiškas dėl lėšų skyrimo į įvairius fondus.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 48

Prieš – 2

Susilaikė – 0

NUTARTA. Pagrindinių gatvių apšvietimui užsakyti projektą. Projekto įgyvendinimui reikti paraiškas į įvairius fondus.

7. Dėl nario mokesčio pakėlimo 2013 metais pastoviai sodo teritorijoje gyvenantiems ir negyvenantiems bendrijos nariams.

Valdybos pirmininkas pasiūlė patiems bendrijos nariams siūlyti nario mokesčius.

Bendrijos nariai pasiūlė pastoviai negyvenantiems sodo teritorijoje bendrijos nariams nuo 2013 metų nustatyti 12 Lt / arą dydžio nario mokestį, o pastoviai gyvenantiems 15 Lt / arą dydžio mokestį.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už pasiūlytą 12 Lt / arą dydžio nario mokestį.

Balsavimas:

Už – 49

Prieš – 1

Susilaikė – 0

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už  pasiūlytą 15 Lt / arą nario mokestį.

Balsavimas:

Už – 48

Prieš – 1

Susilaikė – 1

NUTARTA. Nuo 2013 metų nepastoviai sodo teritorijoje gyvenantiems bendrijos nariams skaičiuoti 12 Lt / arą dydžio nario mokestį. Nuo 2013 metų pastoviai sodo teritorijoje gyvenantiems bendrijos nariams skaičiuoti 15 Lt / arą dydžio mokestį.

8. Dėl vienodo formato gatvių – namų numerių ir apmokėjimo už šiuos objektus.

Valdybos pirmininkas kalbėjo, kad reikia sutvarkyti vieningą gatvių numeraciją pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis. Numeracija nebesikeis, koks numeris ant namo - toks numeris suteiktas ir žemės sklypui. Buvo pristatytas numerio pavyzdys. Užsakant  200 ir daugiau vnt., vieno numerio kaina 21,78 LTL. Todėl bendrijos valdyba siūlo numerius užsakyti. Už numerius bendrijos nariai turi susimokėti per dvejus metus.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Užsakyti numerius visiems bendrijos nariams. Už numerius bendrijos nariai turi susimokėti per dvejus metus.

9. Dėl kelių remonto SB „Sodžius“ narių jėgomis.

Buvo kalbėta, jog žvyru kelių remontui pasirūpins bendrijos valdyba, o jo paskirstymo darbus savo jėgomis atlieka bendrijos nariai.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Žvyru kelių remontui rūpinasi bendrijos valdyba. Bendrijos nariai įsipareigoja atlikti žvyro paskirstymo ant kelio darbus.

10. Dėl  bendrijos  narių talkų organizavimo.

Buvo pasiūlyta bent du kartus per metus suorganizuoti  talkas.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Pavasarį ir rudenį organizuoti bendrijos narių talkas.

11. Dėl atsakingo asmens už vandentiekio priežiūrą paskyrimo.

Teofiliui Agintavičiui atsisakius  šių  pareigų  buvo pasiūlyta Kęstučio Paškevičiaus kandidatūra.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

12. Dėl internetinio tinklalapio sukūrimo.

Buvo pasiūlyta sukurti SB „Sodžius“ internetinį tinklalapį, kuriame būtų talpinama aktuali informacija, skirta SB „Sodžius“ nariams. Pasiūlyta tinklalapio palaikymui skirti po 300,00 LTL per metus.

Susirinkimo pirmininkas siūlo balsuoti už šį pasiūlymą.

Balsavimas:

Už – 50

Prieš – 0

Susilaikė – 0

NUTARTA. Pritarti siūlymui sukurti SB „Sodžius“ internetinį tinklalapį bei pastarojo palaikymui skirti po 300,00 LTL per metus.

SB"SODŽIUS VALDYBA _____________________________

Orai

Orai Trakuose Orai Vilniuje Orai Alytuje Orai Palangoje

CURRENT MOON

Rašyti atsiliepimą

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.