Sodininkų bendrija Sodžius

2024-05-10
Šaukiamas visuotinis narų susirinkimas
2023-04-28
Susirinkimo vieta – SB,,Sodžius“ teritorijoje, prie didžiojo tvenkinio, Lelijų gatvėje.
2023-04-03

Gerbiami bendrijos nariai, jų šeimų nariai

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir Paramos įstatymu, kiekvienas dirbantis asmuo, gali skirti 1,2% nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) organizacijai, turinčiai teisę gauti tokią paramą.

Informuojame, kad sodininkų bendrija „Sodžius“ turi paramos gavėjo statusą. Kiekvienas gali skirti 1,2 proc. nuo sumokėto GPM mūsų bendrijos reikmėms. Taip pat galite skirti ir 0,6 proc.

Jūsų palaikymas yra labai svarbus, nes pinigai bus panaudoti mūsų visų poreikiams tenkinti.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Prašymus gyventojai gali pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS).

Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės VMI darbuotojai. Gyventojai galės pasinaudoti ir viešais interneto prieigos taškais (toliau — VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose, kuriuose, prisijungę prie EDS, turės galimybę pateikti Prašymus elektroniniu būdu.

 

 

Informacija, reikalinga pildant formą:

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 181618055

Mokesčio dalies paskirtis: Sodininkų bendrija „Sodžius“

2022-08-03

Nuo rugpjūčio 2d. nakčiai bus atjungiamas vasaros vanduo.

2021-10-25

Š. m. rugsėjo 19 d. įvykusiame pakartotiniame visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo išrinkta nauja Bendrijos valdyba, jos pirmininkas ir nauja revizijos komisija.Valdybos nariai - Renata Telinskytė, Stasys Virginavičius, Kęstutis Paškevičius, Edita Kaminskaitė, Linas Karpičius, Alius Bobina, Rita Sadovskienė. Valdybos pirmininkė – Renata Telinskytė. Revizijos komisija - Irena Radzevičienė, Elena Sokolnik, Lilija Čaikovskaja. Revizijos komisijos pirmininkė – Irena Radzevičienė. Susirinkimo metu buvo priimta:

2021-08-20

Šaukiamas pakartotinis SB "Sodžius" narių susirinkimas, nes prieš tai šaukiami susirinkimai yra laikomi negaliojančiais, kadangi buvo sušaukti nesilaikant įstatuose nustatytų terminų.

2018-05-09
DĖL SB „SODŽIUS" NARIŲ                   VISUOTINIO ATASKAITINIO     SUSIRINKIMO

 

SB „SODŽIUS" pirmininko sprendimu 2018 m. gegužės 12 d. (šeštadienį) 12 val., SB ,,Sodžius" teritorijoje, adresu (Prie mažojo tvenkinio prie skelbimų lentos ,Sodžiaus gatvėje , bus organizuojamas SB „Sodžius" narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Narių išstojimo ir priėmimo svarstymas.

2. SB „Sodžius" veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas už 2017 metus

pranešėjas: SB,,Sodžius" valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius

Klausimai pranešėjui

2. SB,,Sodžius"  finansinės atskaitomybės už 2017 metus tvirtinimas

Pranešėja: SB,,Sodžius" buhalterė Milda Radzevičienė

Klausimai pranešėjai

3. SB,,Sodžius" revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas už 2017 metus

Pranešėja: Susivienijimo revizijos komisijos pirmininkė Jevgenija.Filonova

Klausimai pranešėjai

4.SB,,Sodžius" 2018 metų išlaidų sąmatos tvirtinimas Pranešėja: SB,,Sodžius" buhalterė Milda Radzevičienė

Klausimai pranešėjai

5.Informacija dėl kelių perdavimo savivaldybei .

6. Pasisakymai, diskusijos , kiti kl.

Norėdami pateikti susirinkimui kitus klausimus ,prašome juos teikti raštu :Žvejų g.8,įpašto dėžutę ,arba el.paštu dainius.narkevicius@gmail.com.

Susirinkus mažiau nei pusei SB,,Sodžius" narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Pakartotinį SB,,Sodžius"narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą šaukti š.m. gegužės 26 dieną (šeštadienį), 12 val., toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę.

SB,,Sodžius" narių registracijos į susirinkimą pradžia – 11:30 Val.

Jei sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas / narys negalės dalyvauti susirinkime, jis gali įgalioti kitą asmenį atstovauti jį susirinkime. Atstovaujamasis privalo pateikti sodininkų bendrijos valdybos ar bendrijos pirmininko įgaliojimą.

2017-07-25
Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1934

6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2017 m. d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, savivaldybėms perduotoje sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančius kelius (gatves) valdo ir tvarko savivaldybės, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos eksploatuoti pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms."

2. Pakeisti 6 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Mėgėjų sodo teritorija ir keliai turi būti tvarkomi taip, kad prireikus į mėgėjų sodo teritoriją atlikdami pareigas specialiosiomis transporto priemonėmis galėtų patekti priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai."

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos.

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

2017-04-27
GERBIAMIEJI SODININKŲ BENDRIJOS „SODŽIUS" NARIAI,

 

KVIEČIAME DALYVAUTI ATASKAITINIAME-RINKIMINIAME  BENDRIJOS  SUSIRINKIME

2017 m. gegužės 06 d. 11 val.

Susirinkimo vieta- Žvejų g. 6, pas bendrijos narį  J. Zelenovą.

Susirinkimo darbotvarkė:

Narių išstojimo ir priėmimo svarstymas.

2016 metų valdybos darbo ataskaitos tvirtinimas.

2016 metų revizijos komisijos darbo ataskaitos tvirtinimas.

2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Bendrijos valdybos rinkimai.

Valdybos pirmininko rinkimai.

Revizinės  komisijos  ir jos pirmininko rinkimai.

Kiti klausimai.

Norėdami pateikti susirinkimui kitus iškilusius klausimus, prašome juos teiktį raštu: Žvejų g. 8, į pašto dėžutę, arba el. paštu info@sbsodžius.lt.

Susirinkus mažiau nei pusė sodininkų bendrijos narių, sekantis pakartotinas bendrijos  ataskaitinis, rinkiminis susirinkimas vyks 2017 m. gegužės 20 d. 11 val. , ta pačia darbotvarke. Susirinkimo vieta – Žvejų g.6, pas bendrijos narį  J. Zelenovą

Bendrijos narių registracija 10,30 val.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

2017-03-22

2016-07-01
Laba diena,

 

Informuojame sodininkų bendrijas, kad š.m. gegužės 17 d. LR Seime buvo užregistruotas Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio papildymo projektas Nr. XIIP-4415.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto rengimą paskatino praktinės problemos, su kuriomis susiduriama norint perduoti savivaldybėms sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti. Sodininkų bendrijos per pastaruosius porą dešimtmečių labai pasikeitė – tai ne tik sodai, kuriuose žmonės poilsiauja, bet kuo toliau, tuo labiau ryškėja tendencija, kad sodai tampa nuolatiniais gyvenamaisiais kvartalais. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad savivaldybių teritorijose esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių priežiūra turi būti įtraukta į savivaldybių savarankiškąsias funkcijas, kad būtų užtikrinta aptarnavimo infrastruktūra, tinkamai pasirūpinta gyventojų gerove.

Įstatymo projekto tikslas – teisiškai sureguliuoti nuostatas, kas privalo pasirūpinti sodininkų bendrijų kelių ir gatvių priežiūra, taisymu, tiesimu ir saugaus eismo organizavimu. Siūlomas teisinis reglamentavimas aiškiai ir paprastai sureguliuotų sodininkų bendrijų kelių perdavimą savivaldybėms ir panaikintų šiuo metu esančią teisinę spragą, kai pagal LR sodininkų bendrijų įstatymą sodininkų bendrijos turi teisę perduoti tvarkyti ir prižiūrėti kelius (gatves), tačiau savivaldybės neturi pareigos priimti ir tvarkyti.

Supažindiname Jus su šio Įstatymo 6 str. papildymo projekto pristatymu:

Įstatymo projektą parengė ir inicijavo Seimo narys Darius Ulickas. „Šiuo pro­jek­tu no­rė­čiau pa­pil­dy­ti Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 6 strai­ps­nį 44 punk­tu, ku­ris skam­ba taip: „So­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ra, tai­sy­mas, tie­si­mas ir sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mas; 2 straips­nis. 44 punk­tą lai­ky­ti 45. Kadangi įstatymo leidėjas prieš daugiau negu 20 metų suteikė teisę kurtis gyvenamosioms teritorijoms sodininkų bendrijose, tai reikia taip pat prisiimti savo atsakomybę", – pristatydamas projektą sakė Seimo narys Darius Ulickas.

Seimo narys  K. Grybauskas teigė, kad  da­lis so­dų ta­po gy­ve­na­mo­sio­mis te­ri­to­ri­jo­mis, ir da­bar sa­vi­val­dai, kad įvyk­dy­tų tai, rei­kia tik­rai ne­ma­žai pi­ni­gų.

„Ar nu­ma­to­me kri­te­ri­jus, ku­riais re­mian­tis sa­vi­val­da vis dėl­to tu­rė­tų pri­im­ti, nes aš ma­nau, kad da­lis sa­vi­val­dy­bių ne­su­tiks pri­im­ti tų ke­lių, taip pro­ce­sas la­bai už­truks? Ir dar. Ar nu­ma­to­te ga­li­my­bę, kad ben­dri­jos, sa­vi­val­da ir žmo­nės ga­lė­tų ko­o­pe­ruo­ti pi­ni­gė­lius, ta­da gal ta ke­lių prie­žiū­ra ir vi­sa ki­ta ki­taip bū­tų spren­džia­ma"? – klausimai Dariui Ulickui.

Jis atsakė, kad  tik­rai šian­dien  ko­o­pe­ruo­tis būtina, ir ne­bū­ti­nai tik so­di­nin­kų ben­dri­jos, bet ir ke­lių, ku­rie yra sa­vi­val­dy­bės, gy­ven­to­jai pri­si­de­da sa­vo lė­šo­mis.

Anot parlamentaro,  dalis sa­vi­val­dy­bių  jau  tu­ri so­dų ben­dri­jų rė­mi­mo pro­gra­mas. Ta veik­la yra, ga­li­ma sakyti, mė­gė­jiš­ka. Pri­ėmus šias įsta­ty­mo pa­tai­sas, sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų tei­si­nį pa­grin­dą pri­žiū­rė­ti, ties­ti ir rū­pin­tis eis­mo sau­gu­mu tuo­se ke­liuo­se, gat­vė­se, ku­rie yra so­di­nin­kų ben­dri­jų te­ri­to­ri­jo­je.

Seimo narys A. Palionis pastebėjo, kad no­rint kelius pri­žiū­rė­ti, rei­kia ži­no­ti jų plo­tį ir il­gį. Anot jo, kelius iš kaž­ko­kių pi­ni­gų rei­kės pri­žiū­rė­ti ir re­mon­tuo­ti.

Anot D. Ulicko, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te aiškiai pa­ra­šy­ta, kad ne­rei­kės pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų, nes biu­dže­tas yra toks, koks yra. „Aš ma­nau, kad ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ir Sei­mas, at­si­žvelg­da­mi į at­si­ra­du­sią nau­ją funk­ci­ją, tik­rai skirs dau­giau sa­vi­val­dy­bėms lė­šų šiai funk­ci­jai įgy­ven­din­ti, bent jau iš da­lies įgy­ven­din­ti", – sakė parlamentaras.

Darius Ulickas atsakė į klausimą ir dėl So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 6 straips­nio įgy­ven­di­ni­mo. „Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja bu­vo įpa­rei­go­ta pa­ruoš­ti ke­lių ir gat­vių per­da­vi­mo tvar­ką. Mi­nis­te­ri­ja tą dar­bą pa­da­rė, ta­čiau dėl ne­pa­aiš­ki­na­mų prie­žas­čių Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris at­me­tė jų pro­gra­mą ir ne­pa­siū­lė jo­kios ki­tos iš­ei­ties. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas gruo­džio mė­ne­sį pri­ėmė nu­ta­ri­mą, kad Ke­lių įsta­ty­mu bū­tų reg­la­men­tuo­ta ši tvar­ka, bet iki šios die­nos įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra.  Aš manau, kad  bū­tent  Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu bū­tų ga­li­ma šiek tiek pra­dė­ti spręs­ti įsisenėjusią problemą. Dėl to ir gi­mė šis pro­jek­tas," – sakė Darius Ulickas.

„Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ne­gi jūs ma­no­te, kad čia sė­di nai­vuo­lių bri­ga­da ir ne­ži­no, ką tai reiš­kia ke­lio tie­si­mas? Ta­da pa­sa­ky­ki­te man, kiek žvyr­ke­lių yra mies­tuo­se, pa­sa­ky­ki­te, kiek ki­lo­met­rų. Pir­miau­sia gal ten su­tvar­ko­me, o pas­kui per­si­ke­lia­me į ben­dri­ją? Ir jūs man ne­įro­dy­si­te, kad tam ne­rei­kia pi­ni­gų. Iš kur ta sa­vi­val­da gaus, jei­gu jai ne­bus pa­pil­do­mai ski­ria­ma pi­ni­gų? Aš ži­nau, kiek kai­nuo­ja ke­liai, ką jūs pa­sa­kas pa­sa­ko­ja­te! Siū­lau ne­bal­suo­ti už to­kį įsta­ty­mą", – įstatymo projektu piktinosi Seimo narė V. M. Čigrijienė.

„Tik­rai aš ne­ma­nau, kad čia sė­di vi­siš­kai nai­vuo­liai, ta­čiau jūs tur­būt ir­gi ne­sa­te vi­siš­ka nai­vuo­lė ir ne­ma­no­te, kad ka­da nors Lie­tu­vo­je bus vi­si žvyr­ke­liai – ir mies­tuo­se, ir kai­muo­se – iš­as­fal­tuo­ti. Ir aš ne­no­rė­čiau iš­skir­ti mies­tie­čių ar kai­mie­čių, ar žmo­nių, gy­ve­nan­čių so­dų ben­dri­jo­se, jie vi­si tu­ri to­kią pa­čią tei­sę į gy­ve­ni­mo ge­ro­vę. Ka­dan­gi įsta­ty­mo lei­dė­jas prieš dau­giau ne­gu 20 me­tų su­tei­kė tei­sę kur­tis gy­ve­na­mo­sioms te­ri­to­ri­joms so­di­nin­kų ben­dri­jo­se, tai rei­kia taip pat pri­si­im­ti sa­vo at­sa­ko­my­bę", – į repliką atsakė Darius Ulickas.

Seimo narys P. Urbšys sakė, kad  įsta­ty­mo projekto pateikėjas pa­sa­kė es­mi­nį da­ly­ką. „Iš tik­rų­jų mes ne­tu­ri­me dis­kri­mi­nuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, nes  jei­gu bu­vo spren­di­mai, kad so­duo­se ga­li gy­ven­ti žmo­nės, ir šiandien tai – faktas, – da­bar tu­ri­me iš­ti­sus pri­va­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lus so­duo­se.  Ko­dėl sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, pa­vyz­džiui, par­ko ke­liu­kas tai jau yra sa­vi­val­dy­bei rū­pi­mas klau­si­mas, bet tas pats ke­lias, ku­riuo nau­do­ja­si tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės žmo­nės so­duo­se, tai jau nė­ra tos sa­vi­val­dy­bės klau­si­mas?", – kalbėjo P. Urbšys.

Jis išsakė savo nuomonę ir dėl kelių in­ven­to­ri­za­vi­mo. Anot P. Urbšio, mies­tuo­se tvarkomos net ne­in­ven­to­ri­zuo­tos gat­vės. „Su­pran­tu, kad sa­vi­val­dy­bė pa­ti spręs, kur jai skir­ti pri­ori­te­tus. Bet tam, kad ji nu­spręs­tų, rei­ka­lin­ga to­kia įsta­ty­mo nuo­sta­ta, kad ji ga­lė­tų pa­ten­kin­ti bū­tent sa­vi­val­dy­bė­se gy­ve­nan­čių so­dų gy­ven­to­jų po­rei­kius. Mes su­tei­ki­me tą ga­li­my­bę", – sakė Seimo narys.

Po pateikimo projektui pritarė 46, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 3 Seimo nariai. Šiam klausimui svarstyti pagrindiniu paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, projektą plenariniame posėdyje numatoma svarstyti Seimo rudens sesijoje.

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo "Sodai" pirmininkas

Vladislovas Butkevičius

tel. (8-5) 2 61 69 93

mob. 8 612 79253

2016-04-22
SB „SODŽIUS" pirmininko sprendimu 2016 m. gegužės 7 d. (šeštadienį) 12 val., SB ,,Sodžius" teritorijoje, adresu: Žvejų g. 6, Trakai (SB nario J.Zelenovo sklype) , bus organizuojamas SB „Sodžius" narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Narių išstojimo ir priėmimo svarstymas.

2. SB „Sodžius" veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas už 2015 metus

pranešėjas: SB,,Sodžius" valdybos pirmininkas Dainius Narkevičius

Klausimai pranešėjui

2. SB,,Sodžius"  finansinės atskaitomybės už 2015 metus tvirtinimas

Pranešėja: SB,,Sodžius" buhalterė Milda Radzevičienė

Klausimai pranešėjai

3. SB,,Sodžius" revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas už 2015 metus

Pranešėja: Susivienijimo revizijos komisijos pirmininkė Jevgenija.Filonova

Klausimai pranešėjai

4.SB,,Sodžius" 2016 metų išlaidų samatos tvirtinimas Pranešėja: SB,,Sodžius" buhalterė Milda Radzevičienė

Klausimai pranešėjai

5.Informacija dėl kelių perdavimo savivaldybiai .

6. Pasisakymai, diskusijos , kiti kl.

Su darbotvarkėje svarstomais dokumentų projektais galima susipažinti nuo š.m. balandžio 30 dienos www.sbsodzius.lt

Norėdami pateikti susirinkimui kitus klausimus ,prašome juos teikti raštu :Žvejų g.8,įpašto dėžutę ,arba el.paštu info@sbsodzius.lt

Susirinkus mažiau nei pusei SB,,Sodžius" narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Pakartotinį SB,,Sodžius"narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą šaukti š.m. gegužės 21 dieną (šeštadienį), 12 val., toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę.

SB,,Sodžius" narių registracijos į susirinkimą pradžia – 11:30 Val.

Jei sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas / narys negalės dalyvauti susirinkime, jis gali įgalioti kitą asmenį atstovauti jį susirinkime. Atstovaujamasis privalo pateikti sodininkų bendrijos valdybos ar bendrijos pirmininko įgaliojimą.

2016-04-22
Gerbiami bendrijos nariai !!!

 

TALKA

2016 m. balandžio 30 d. 10 val.

Jūs kviečiami į talką, renkamės prie pagrindinio įvažiavimo, su savimi turėti darbo įrankius ir puikią nuotaiką.

Buitines šiukšles juoduose maišuose prašome pristatyti Tulpių gatvėje dešinėje kelio pusėje nuo pagrindinio įvažiavimo, Sodžiaus gatvėje maišus pristatyti prie centrinio įvažiavimo (prie autobusų stotelės)augalines šiukšles mėlynuose maišuose pristatyti analogiškai.

Šiukšlių maišais būsite aprūpinti talkos pradžioje.

2016 m. Balandžio 30 d. gegužės 1d. bus bandomą paleisti vandenį, labai prašom patikrinti kranus ir užsukti.

Bendrijos valdyba

2016-04-13
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 92 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės panaikinimo ir Trakų miesto teritorijos ribų pakeitimu, Žaizdrių, Babriškių, Veličkavos ir Naujasodžių kaimuose esančios gatvės  priskiriamos Trakų miestui:
2016-02-26
nutarimą rasite paspaudę čia:
2016-02-12


Laba diena,LR Aplinkos ministerija paruošė Sodininkų
bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 11, 15, 16, 17, 18,22, 24, 27 ir 28
straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio ir 12 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektą.Sodininkų bendrijų įstatymo keitimo projektu siekiama teisiškai sureguliuoti

valstybės biudžeto tikslinių asignavimų skyrimą ir efektyvų lėšų panaudojimą

sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams

(gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais

(gatvėmis) kadastriniams matavimas atlikti ir įregistruoti Nekilnojamojo

turto registre, kad būtų galima Vyriausybės nustatyta tvarka vykdyti šių

žemės sklypų perdavimą savivaldybėms patikėjimo teise.Prašome Jūsų išnagrinėti dokumentus, pritarti jiems arba pateikti

argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
2015-11-19

Vilniaus susivienijimas „Sodai“ gavo LR Aplinkos ministerijos paruoštus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo“ projektus (pridedame susipažinti).

Minėti projektai buvo apsvarstyti 2015 m. lapkričio 11 d. vykusiame Susivienijimo išplėstiniame valdybos posėdyje, kurio metu buvo priimtas nutarimas sudaryti darbo grupę iš Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininko V. Butkevičiaus, valdybos narių: P. Kupčiko (SB „Beržas) ir R. Vaitekūno (SB „Atžalynas-D“), Susivienijimo juristės I. Rastenytės.

2015 m. lapkričio 17 d. susirinkusi darbo grupė išnagrinėjo LR Aplinkos ministerijos paruoštus projektus bei paruošė atsakymą, kuriame pateikė pastabas bei pasiūlymus dėl sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms (raštas pridedamas).Priedus rasite ....

2014-06-23

SUSITIKIME PRIE JONINIŲ LAUŽO!

Visas Janinas ir Jonus, jų kaimynus ir draugus kviečiame sutikti trumpiausią Joninių naktį prie mažojo prūdelio! Valdyba vaišins alumi ir gira taip pat gros linksma muzika. Su savimi turėti gerą nuotaiką ir užkandžių. Renkamės birželio 23 dieną 21.00 valandą. Joninių laužas- vidurnaktį.

SB Sodžiaus valdyba

2014-05-01

GERBIAMIEJI SODININKŲ BENDRIJOS „SODŽIUS“ NARIAI,

KVIEČIAME DALYVAUTI ATASKAITINIAME-RINKIMINIAME  BENDRIJOS SUSIRINKIME

2014 m. gegužės 10 d. 11 val.

Susirinkimo vieta- Žvejų g. 6, pas bendrijos narį  J. Zelenovą.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. 1.     Narių išstojimo ir priėmimo svarstymas.
 2. 2.     2013 metų valdybos darbo ataskaitos tvirtinimas.
 3. 3.     2013 metų revizijos komisijos darbo ataskaitos tvirtinimas.
 4. 4.     2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 5. 5.     Bendrijos valdybos rinkimai.
 6. 6.     Valdybos pirmininko rinkimai.
 7. 7.     Revizinės  komisijos  ir jos pirmininko rinkimai.
 8. 8.     Kiti klausimai.

Norėdami pateikti susirinkimui kitus iškilusius klausimus, prašome juos teiktį raštu: Žvejų g. 8, į pašto dėžutę, arba el. paštu info@sbsodžius.lt.

Susirinkus mažiau nei pusė sodininkų bendrijos narių, sekantis pakartotinas bendrijos  ataskaitinis, rinkiminis susirinkimas vyks 2014 m. gegužės 24 d. 11 val. , ta pačia darbotvarke. Susirinkimo vieta – Žvejų g.6, pas bendrijos narį  J. Zelenovą

Bendrijos narių registracija 10,30 val.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

2014-04-16

Gerbiami sodininkai,

Sakoma, jog kartu su pavasario saule,

Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.

Tesugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis.

Sveikiname visus su Šventomis Velykomis.

 

Penktadienį  (04-18) bus bandomasis vandens paleidimas. Prašome pasitikrinti ir užsukti vandens čiaupus!!!

 

SB Sodžiaus valdyba

2013-09-23


Gerbiami bendrijos nariai !!!2013-09-14 d  SB
„Sodžius“ nario Sigito Jakubausko sudegė gyvenamasis namas. Be pastogės liko 2
mažamečiai vaikai.Norintis suteikti finansinę paramą
grynais pinigais prašome kreiptis į bendrijos buhalterę Mildą Radzevičienę,
Mindaugo g. 17, Trakai , tel. 867528147. 


SB Sodžius valdyba

2013-05-29
Informuojame Jus, kad 2013 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitete vyko posėdis, kuriame vienas iš svarstomų klausimų buvo: „Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas“. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Vida Ablingienė. Lietuvos sodininkų Draugiją atstovavo Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybos narys Valerijus Legatas, sodininkų bendrijos „Paežerys“ valdybos pirmininkas Adolfas Algis Slavinskas, sodininkų bendrijos „Beržas“ valdybos pirmininkas Pranas Kupčikas, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas.
2013-05-24

Gerbiamieji sodininkų bendrijų pirmininkai, sodininkai,

Maloniai kviečiame Jus atvykti į pavasarinės parodos - mugės LIETUVOS ŽIEDAI atidarymą.

Š.m. gegužės 24 d. 16 val. VU Botanikos sode Kairėnuose.

Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo "Sodai" pirmininkas

Vladislovas Butkevičius

2013-05-01
 

Vilniaus susivienijimu "Sodai" šių metų pradžioje kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, LR Žemės ūkio ministeriją, Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽUM bei kitas institucijas su prašymu leisti sodininkams baigti teritorijų pertvarkymo projektus pagal Žemės įvertinimo metodiką patvirtintą LR Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205, galiojusią iki LR Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1530 įsigaliojimo.

2013-04-27

Gerbiami  bendrijos nariai !!!

2013 m. gegužės 04 d. 10 val.   Jūs kviečiami į talką, renkamės prie vandenvietės.

2013-04-27

GERBIAMIEJI SODININKŲ BENDRIJOS „SODŽIUS“ NARIAI,

 

KVIEČIAME DALYVAUTI ATASKAITINIAME  BENDRIJOS SUSIRINKIME

 

2013      m. gegužės 11 d. 11 val.

 

     Susirinkimo vieta:

     Sodžiaus g.  prie skelbimų lentos ( mažasis prūdelis )

 

       SUSIRINKIMO   DARBOTVARKĖ:

 

 1. 1.     Dėl naujų narių priėmimo į bendriją ir išstojimo iš  bendrijos.
 2. 2.     Dėl  2012 metų valdybos darbo ataskaitos.
 3. 3.     Dėl 2012 metų revizijos komisijos darbo ataskaitos.
 4. 4.     Dėl  2013 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo.
 5. 5.     Dėl  penkių sklypų bendrijos reikmėm išpirkimo ar nuomos klausimai.
 6. 6.     Dėl kelių perdavimo savivaldybei galimybes.
 7. 7.     Kiti klausimai.

 

    Norėdami  pateikti susirinkimui  kitus iškilusius klausimus, prašome  juos teiktį raštu: Žvejų g. 8, į pašto dėžutę, arba el. paštu info@sbsodzius.lt

 

Susirinkus mažiau nei pusė sodininkų bendrijos narių, sękantis pakartotinas bendrijos  ataskaitinis susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 25 d. 11 val. , ta pačia darbotvarke. Susirinkimo vieta - Žvejų g 6 , pas bendrijos narį Zelenovą , įėjimas nuo mažojo prūdelio.

 

 

 Bendrijos narių registracija 10.30 val.

 

 

                                                                     Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

 

 

2013-02-20

Paskutiniojo visuotinio sodininkų bendrijos "Sodžius" susirinkimo metu, buvo nuspręsta, suvienodinti gatvių numeraciją.

 

2013-02-20

Bendrijos narių susirinkimas nustato Bendrijos mokesčius ir
jų dydžius. Bendrijai turtas gali priklausyti nuosavybės teise.

Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo
disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka
2013-02-19

Trakų rajono tarybos sprendimas dėl žemės mokesčio 2013 metams

2013-02-19

Gerbiamas mokesčių mokėtojau,

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2013 metų
apskaičiuojant žemės mokestį, sklypo mokestine verte yra laikoma žemės sklypo
vidutinė rinkos vertė ir atitinkamais atvejais gali būti laikoma žemės vertė,
nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą (t. y., kai Registrų centro
nustatyta žemės vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualiu žemės vertinimu
nustatytos žemės vertės daugiau kaip 20 procentų). Iki 2013 metų žemės mokestis
buvo apskaičiuojamas nuo indeksuotos sklypo vertės.2012-06-19Akimirkas iš Joninių šventės rasite čia. bus daugiau

Jei turite nuotraukų iš šventės, siųskite adresu: info@sbsodzius.lt
2012-06-12

 

Pakartotinas visuotinis SB
„Sodžius“ narių susirinkimas prasidėjo 2012 05.12d., 11 val. 00 min. SB „Sodžius“ teritorijoje.

Pakartotinas visuotinis SB „Sodžius“ narių susirinkimas sušauktas SB „Sodžius“ valdybos iniciatyva.
SB „Sodžius“ bendrijoje yra 255 nariai. Susirinkime dalyvauja 50 narių.
Apie pakartotinį SB „Sodžius“ visuotinį narių susirinkimą bei būsimą
susirinkimo darbotvarkę bendrijos nariams buvo viešai pranešta trijose skelbimų
lentose, esančiose SB „Sodžius“ teritorijoje, rajono laikraštyje „Trakų žemė“
bei Respublikiniame dienraštyje „Valstiečių laikraštis“. Iki visuotinio SB
„Sodžius“ narių susirinkimo pradžios prašymų papildyti visuotinio SB „Sodžius“ bendrijos
narių susirinkimo darbotvarkę negauta. Laikoma, kad kvorumas priimti sprendimus
yra, susirinkimas laikytinas teisėtu ir gali vykti.

2012-06-07
Gerbiami sodininkų bendrijos „SODŽIUS“ bendrijos nariai,

2011–10–22 visuotiniame sodininkų bendrijos „SODŽIUS“ susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba. Per šį laikotarpį valdybos nariai buvo pasiskirstę pareigomis tikslu kuo geriau optimalizuoti valdybos darbo funkcijas ir racionaliau įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.

Orai

Orai Trakuose Orai Vilniuje Orai Alytuje Orai Palangoje

CURRENT MOON

Rašyti atsiliepimą

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Įveskite raidės iš paveiksliuko.